Statut

 Rozdział I
         POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” i w dalszej części Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba Stowarzyszenia mieści się w Łodzi.
 • 2
  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
 • 3
 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą po uprzednim podjęciu stosownej uchwały. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
 • 4
  Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział II
         CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

 • 5
 1. Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze wychowawczym i społeczno-edukacyjnym, którego celem jest prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej, społeczno-kulturalnej i charytatywno-opiekuńczej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

1)       działań na rzecz rozwoju oraz promocji nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
2)       działalności związanej z upowszechnianiem kultury i sztuki oraz ochroną dóbr kultury i tradycji;
3)       pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
4)       działalności charytatywnej;
5)       podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6)       ochrony i promocji zdrowia;
7)       poznawania przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowania postaw proekologicznych w środowisku oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
8)       upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
9)       działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
10)   promocji i organizacji wolontariatu;
11)   wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
12)   działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
13)   współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich rozwój, a także organami administracji państwowej i
samorządowej.

 1. Podstawy wychowawcze i program pedagogiczny Stowarzyszenia oparte są na założeniach humanistycznej oraz chrześcijańskiej myśli pedagogicznej i społecznej.
 • 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.

 1. a) działalność odpłatna Stowarzyszenia to:
  – zakładanie oraz wspieranie działalności placówek oświatowo-wychowawczych;
  – organizacja wielorakich form letniego i zimowego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak półkolonie w mieście (letnie i zimowe), wyjazdy na wycieczki, „zielone szkoły”, zimowiska;
  – działalność wydawnicza, wystawiennicza i publicystyczna realizowana przez redagowanie i wydawanie gazetki mającej na celu propagowanie treści związanych z edukacją dzieci i dorosłych;
  – organizowanie szkoleń i konferencji z dziedziny: oświaty, wychowania, edukacji, alternatywnych metod i form pracy z dziećmi, pedagogizacji rodziców, przygotowania nauczycieli do zawodu;
  – prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa poprzez organizację warsztatów edukacyjnych, szkoleń zawodowych, prezentacje działalności dydaktycznej placówek oświatowych;
 2. b) działalność nieodpłatna Stowarzyszenia to:
  – pozyskiwanie funduszy na zakup pomocy i sprzętu dydaktyczno-naukowego, wyposażenie, modernizację i prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych;
  – utrzymywanie kontaktów ze środowiskami oświatowo-wychowawczymi w kraju i zagranicą;
  – współdziałanie z instytucjami, których celem jest praca na rzecz oświaty i wychowania dzieci, młodzieży, dorosłych – takich jak: stowarzyszenia, fundacje, przedszkola, szkoły, ośrodki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci;
  – organizowanie wspólnoty wychowanków, ich rodzin i wychowawców poprzez przygotowywanie i przeprowadzanie spotkań z okazji uroczystości okolicznościowych i rodzinnych – takich jak: pikniki, spotkania integracyjne, imprezy z okazji dnia dziecka, mamy i taty, babci i dziadka, Mikołaja, karnawału, święta wiosny, itp.
  – współdziałanie z instytucjami państwowymi, społecznymi oraz samorządowymi, kierowanie do nich postulatów – współpraca w dziedzinie opieki i edukacji z przedszkolami, szkołami, poradniami, firmami edukacyjnymi, radą osiedla, stowarzyszeniami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, serwisem internetowym http://ngo.pl;
  – zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym poprzez uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Łódzkich oraz poprzez prowadzenie szkoleń z zakresu pedagogiki;
  – wieloraką pomoc dla dzieci, młodzieży, rodzin i osób szczególnie potrzebujących oraz wyrównywanie szans tychże osób poprzez zapewnienie posiłków w formie obiadów dzieciom uczęszczającym do szkoły podstawowej, bezpłatne szkolenia dla rodziców, nauczycieli, studentów;
  – pozyskiwanie funduszy na doskonalenie zawodowe dorosłych poprzez organizowanie wystaw wytworów plastycznych członków Stowarzyszenia, kiermasz kartek i ozdób świątecznych, loterie fantowe;
  – organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych oraz kulturalnych, takich jak: spotkania wigilijne rodzin, pikniki rodzinne, wernisaże twórczości artystycznej, prezentacje dorobku zawodowego nauczycieli;
  – wspomaganie działalności badawczej i naukowej;

Przychód Stowarzyszenia z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

         Rozdział II
         CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 • 7
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 2. a) członków zwyczajnych,
 3. b) członków wspierających,
 4. c) członków honorowych.
 • 8
 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
 2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
 • 9
 1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
 2. a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
 3. b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer REGON, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
 4. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 5. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
 • 10
 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
 2. a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
 3. b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
 4. c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
 5. d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 6. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
 7. a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 8. b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
 9. c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
 10. d) regularnie opłacać składki członkowskie.
 • 11
 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
 2. a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
 3. b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
 4. c) likwidacji członka będącego osobą prawną,
 5. d) wykluczenia.
 6. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
 7. a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 1 rok,
 8. b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
 9. c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
 10. d) działania na szkodę Stowarzyszenia.
 11. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 12. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
 13. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.
 • 12
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w §9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
 3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z §11.
 • 13
 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
 3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w §11 ust. 2 lit. b – d.
 • 14
 1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz Stowarzyszenia, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.
 2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.
 3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 • 15

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.

Rozdział IV
           ORGANY STOWARZYSZENIA

 • 16

Organami Stowarzyszenia są:

 1. a)Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
 2. b) Zarząd Stowarzyszenia,
 3. c)Komisja Rewizyjna.
 • 17
 1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
 3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
 4. a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
 5. b) pisemnej rezygnacji,
 6. c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 7. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
 8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.
 • 18
 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
 3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.
 • 19
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
 2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd:
 4. a)na podstawie uchwały Zarządu,
 5. b)na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. c)na pisemny wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia.
 7. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.Do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd zobowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
 • 20
 1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w szczególności należy:
 2. a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
 3. b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 4. c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
 5. d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,
 6. e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 7. f) wybór Prezesa i Członków Zarządu,
 8. g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
 9. h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
 10. i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
 11. j) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 12. k) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
  pozostałych organów.
 13. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
 14. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.
 • 21
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 osób: w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Prezes Zarządu jest jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia.
 3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.
 4. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 • 22
 1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
 2. a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 3. b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
 4. c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
 5. d)prowadzenie rejestru członków,
 6. e)ustalanie wysokości składek członkowskich,
 7. f)  uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 8. g) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 9. h) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 25 ust. 6,
 10. i)uchwalenie regulaminu Biura.
 11. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na 4 miesiące.
 12. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
 13. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.
 14. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.
 15. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • 23
 1. Komisja Rewizyjna składająca się z trzech członków na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 2. a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku merytorycznej i finansowej kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia,
 3. b) składanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności oraz zgłaszanie uwag do sprawozdania
  Zarządu Stowarzyszenia wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 4. c) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
 5. d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
 6. e) składania wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 7. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań kontrolnych ma prawo żądać:
 8. a) od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 9. b) od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 10. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej.
 11. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
 12. a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 13. b)skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznegolub przestępstwo skarbowe.
 14. Wybranie do składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne.

       Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

 • 24

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V
         MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

 • 25
 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe. Cały uzyskany przez Stowarzyszenie dochód jest przeznaczany wyłącznie na realizację zadań statutowych, w tym na działalność pożytku publicznego.
 2. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
 3. a) składki członkowskie,
 4. b) rzeczy oraz środki pieniężne pochodzące z darowizn, ofiarności publicznej, dotacji i subwencji,
 5. c)  środki otrzymane od sponsorów,
 6. d)  zapisy i spadki,
 7. e)  dochody z własnej działalności prowadzonej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
 8. f)dochody z majątku,
 9. g)wpływów z reklam.
 10. Składki członkowskie powinny być wpłacane z góry za dany rok w dwóch ratach – do końca stycznia i do końca lipca każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 11. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
 13. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:
 14. a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
 15. b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
 16. c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w kwocie powyżej 20.000 zł,
 17. d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
 18. e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
 19. f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.
 • 26
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych oraz wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 • 27
 1. Zabrania się:
 2. a)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracowników oraz osób pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 3. b)przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 4. c)wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,
 5. d)zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach niższych niż rynkowe.
 • 28

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI
         PRZEPISY KOŃCOWE

 • 29

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/3 Członków uprawnionych do głosowania; §18 nie stosuje się.

 • 30
 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; §18 nie stosuje się.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie wyznaczy innych likwidatorów.
 3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

                                Zarząd Stowarzyszenia:                                                                 Komisja Rewizyjna:

 1.  Prezes: Joanna Sosnowska ……………..                                      1. Przewodniczący: Anna Piecusiak …………
 2.  Wiceprezes: Ewa Marcinkiewicz ……………..                            2. Wiceprzewodniczący: Dorota Nizioł ………
 3.  Sekretarz: Barbara Lauba ………….                                            3. Członek: Aleksandra Gaj ………………….
 4.  Skarbnik: Renata Czekalska …………..

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”
w dniu 03. marca 2011 r. w Łodzi. 

Skip to content