Sprawozdania

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA ROK 2022

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA ROK 2021

SPRAWOZDANIE
merytoryczno-finansowe z działalności Zarządu
Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” za 2021 rok

I. INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Pełna nazwa: Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”.
2. Data rejestracji: 23.01.2007 r.
3. Data uzyskania statusu OPP: 28.03.2008 r.
4. Siedziba:
ul. Astronautów 17
93 – 533 Łódź
tel. /fax. (42) 684 22 51
www.otwarte-drzwi.eu
e-mail: otwarte-drzwi@home.pl
5. Numer konta bankowego:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Łodzi 03 1240 3028 1111 0010 1345 1818
6. NIP: 729 – 261- 85- 48
7. REGON: 100330757
8. KRS: 0000272264
9. Skład Zarządu:
▪ Prezes Stowarzyszenia: Dorota Nizioł
▪ Wiceprezes: Anna Piecusiak
▪ Sekretarz: Małgorzata Cuper- Konwerska
▪ Skarbnik: Renata Czekalska
10. Komisja Rewizyjna:
▪ Przewodniczący: Barbara Lauba
▪ Wiceprzewodniczący: Ewelina Jatczak
▪ Członek: Monika Matyjaszczyk
11. Liczba członków zwyczajnych: 70 osób
12. Liczba pracowników: 0
13. Liczba wolontariuszy: 0

II. OPIS DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
A/ CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Cele Stowarzyszenia i sposoby działania
Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze wychowawczym i społeczno-edukacyjnym, którego celem jest prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej, społeczno-kulturalnej i charytatywno-opiekuńczej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
1) działań na rzecz rozwoju oraz promocji nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
2) działalności związanej z upowszechnianiem kultury i sztuki oraz ochroną dóbr kultury i tradycji;
3) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
4) działalności charytatywnej;
5) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) poznawania przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowania postaw proekologicznych w środowisku oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
8) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
9) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
10) promocji i organizacji wolontariatu;
11) wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
12) działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
13) współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich rozwój, a takżeorganami administracji państwowej i samorządowej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego: działalność odpłatna Stowarzyszenia to:
1) zakładanie oraz wspieranie działalności placówek oświatowo-wychowawczych;
2) organizacja wielorakich form letniego i zimowego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak półkolonie w mieście (letnie i zimowe), wyjazdy na wycieczki, „zielone szkoły”, zimowiska;
3) redagowanie i wydawanie gazetki mającej na celu propagowanie treści związanych z edukacją dzieci i dorosłych;
4) organizowanie szkoleń i konferencji z dziedziny: oświaty, wychowania, edukacji, alternatywnych form pracy z dziećmi, pedagogizacji rodziców, przygotowania nauczycieli do zawodu;
5) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa poprzez organizację warsztatów edukacyjnych, szkoleń zawodowych, prezentacje działalności dydaktycznej placówek oświatowych;
działalność nieodpłatna Stowarzyszenia to:
1) pozyskiwanie funduszy na zakup pomocy i sprzętu dydaktyczno-naukowego, wyposażenie, modernizację i prawidłowe funkcjonowanie tychże placówek;
2) utrzymywanie kontaktów z podobnymi środowiskami w kraju i zagranicą; współdziałanie z instytucjami, których celem jest praca na rzecz oświaty i wychowania dzieci, młodzieży, dorosłych – takich jak: stowarzyszenia, fundacje, przedszkola, szkoły, ośrodki doskonalenia
nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci;
3) organizowanie wspólnoty wychowanków, ich rodzin i wychowawców poprzez przygotowywanie i przeprowadzanie spotkań z okazji uroczystości okolicznościowych i rodzinnych – takich jak: pikniki, spotkania integracyjne, imprezy z okazji dnia dziecka, mamy i taty, babci i dziadka, Mikołaja, karnawału, święta wiosny, itp.
4) współdziałanie z instytucjami państwowymi, społecznymi oraz samorządowymi, kierowanie do nich postulatów – współpraca w dziedzinie opieki i edukacji z przedszkolami, szkołami, poradniami, firmami edukacyjnymi, radą osiedla, stowarzyszeniami, ośrodkami doskonalenia
nauczycieli, serwisem internetowym http://ngo.pl;
5) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym poprzez uczestnictwo w różnych formach oraz poprzez prowadzenie szkoleń z zakresu pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki montessoriańskiej;
6) wieloraką pomoc dla dzieci, młodzieży, rodzin i osób szczególnie potrzebujących oraz wyrównywanie szans tychże osób poprzez zapewnienie posiłków w formie obiadów dzieciom uczęszczającym do szkoły podstawowej, bezpłatne szkolenia dla rodziców, nauczycieli,
studentów;
7) pozyskiwanie funduszy na doskonalenie zawodowe dorosłych poprzez organizowanie wystaw wytworów plastycznych członków Stowarzyszenia, kiermasz kartek i ozdób świątecznych, loterie fantowe;
8) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych oraz kulturalnych, takich jak: spotkania wigilijne rodzin, pikniki rodzinne, wernisaże twórczości artystycznej, prezentacje dorobku zawodowego nauczycieli;
9) wspomaganie działalności badawczej i naukowej.
2. Opis działalności Stowarzyszenia za rok 2021
W ramach swych założeń statutowych Stowarzyszenie podjęło działania w następujących obszarach:
a) współpraca z instytucjami i organizacjami: Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” współpracowało z następującymi
instytucjami oraz organizacjami:
▪ Przedszkolami Miejskimi w Łodzi – nr 106, 192, 200, 34, 101, 23, 2, 16, 57, 71, 72, 98, 102, 112, 131, 133, 151, 153, 154, 155, 165, 117, 35, 75, 159, 7, 4, 119, 81, 77, 7, 126, 74, 14 oraz Publicznym Przedszkolem w Poddębicach, Przedszkolem Uniwersytetu Łódzkiego, Przedszkolem Samorządowym nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim, Przedszkolem Sióstr Honoratek w Łodzi, Przedszkolem Sióstr Bernardynek w Łodzi, Mateuszem Kalamat;
▪ Katedrą Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ;
▪ Wyższą Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu;
▪ Firmą internetową www.home.pl;
▪ Portalem internetowym organizacji pozarządowych www.ngo.pl;
▪ Centrum Wspierania Edukacji i Rozwoju „Arkana”;
▪ Radą Osiedla „Piastów – Kurak”;
▪ Instytutem Spraw Obywatelskich w Łodzi;
▪ ORE w Warszawie;
▪ Muzeum Włókiennictwa w Łodzi;
▪ Muzeum Sztuki w Łodzi;
▪ Ogrodem Botanicznym w Łodzi;
▪ Wioską Indiańską „TATANKA” w Solcy Małej k/Ozorkowa;
▪ Parafią Matki Bożej Anielskiej w Łodzi;
▪ Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Stemplewie;
▪ Schroniskiem dla Zwierząt przy ul. Marmurowej w Łodzi;
▪ Agencją Artystyczno – Edukacyjną „Crescendo”;
▪ Fundacją „Dziewczynka z zapałkami”;
▪ Polską Akcją Humanitarną;
▪ Unicef Polska;
▪ Polsko-Amerykańską Komisją Fulbighta;
b) działania na rzecz dzieci:
W ramach działań na rzecz dzieci, mając na celu integrację grupy dzieci, rodziców, poznanie z innymi kulturami, poznanie okolic Łodzi zorganizowano:
▪ spotkanie z Mikołajem – w programie znalazły się niespodzianki dla każdego dziecka, tańce piosenki, wysłuchanie opowieści Mikołaja, wspólne fotografie (06.12);
▪ bal karnawałowy dla dzieci z Przedszkola nr 106 w Łodzi (10.02), w programie znalazły się tańce, konkursy, niespodzianki;
▪ imprezę plenerową dla dzieci z okazji Dnia Dziecka (01.06), który odbył się w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi. W programie zaoferowano zabawy, tańce integracyjne, konkursy dla dzieci;
c) działania na rzecz rozwoju i promocji edukacji, oświaty i wychowania:
W ramach powyższego założenia Stowarzyszenie podjęło się organizacji działań mających na celu propagowanie pedagogiki Marii Montessori:
▪ włączono się w akcję zbierania nakrętek dla Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stemplewie, przy współpracy z Fundacją „Mamy Wielkie Serca”;
▪ zorganizowano Dzień Marii Montessori (14.10) oraz włączono się w organizację Dnia Praw Dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi;
▪ włączono się do realizacji projektu ekologicznego w PM 106, w ramach idei promowania postaw proekologicznych u dzieci oraz świadomości znaczenia ekologii w codziennym życiu; obchody Dnia Drzewa; włączenie się w akcję „Sprzątanie świata”, sfinansowanie warsztatów ekologicznych dla dzieci na terenie Manufaktury;
▪ umożliwiono studentom Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ oraz innych uczelni odbycie praktyk pedagogicznych na terenie Przedszkola nr 106 w Łodzi (studenci – Uniwersytetu Łódzkiego, WSBiNoZ w Łodzi).
d) działania na rzecz promowania kultury i sztuki:
W ramach tego założenia, Stowarzyszenie mając na celu propagowanie głównie sztuki dziecka, zorganizowało:
▪ cykliczne koncerty muzyków z Agencji Artystyczno – Edukacyjnej „Crescendo”:
▪ cykliczne przedstawienia teatralne dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 (dwa razy w miesiącu);
▪ zorganizowano dla dzieci cykliczne spotkania baletowe.
e) działania na rzecz pedagogizacji rodziców oraz promowania działalności Stowarzyszenia wśród rodzin dzieci:
Mając na uwadze wyżej wymienione założenia w minionym roku, dzięki staraniom Stowarzyszenia wspólnie z Przedszkolem Miejskim nr 106 w Łodzi:
▪ wydano kolejne numery gazetki zatytułowanej „Nasze Przedszkole”, w których zaprezentowano treści oświatowo-wychowawcze;
▪ zorganizowano comiesięczne konsultacje psychologiczne dla rodziców chętnych;
▪ zorganizowano konsultacje logopedy, fizjoterapeuty i trenera TUS dla rodziców chętnych;
f) działania na rzecz integracji środowiska pedagogicznego i rodzinnego dzieci:
W celu zintegrowania oraz inicjowania różnorodnych form współpracy z wychowankami oraz ich rodzinami Stowarzyszenie podjęło następujące inicjatywy:
▪ zorganizowanie balu karnawałowego dla dzieci z PM 106 w Łodzi (10.02);
▪ zorganizowano spotkania z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/21 dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi wspólnie z nauczycielami oraz Członkami Stowarzyszenia. W programie znalazł się program artystyczny w wykonaniu dzieci, który został nagrany i przesłany rodzicom;
▪ przygotowano spotkania wigilijne dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi wspólnie z nauczycielami oraz Członkami Stowarzyszenia. W programie uroczystości zawarto część artystyczną w wykonaniu dzieci, dzielenie się opłatkiem, życzenia;
g) pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia:
Planując działania na cały rok, Stowarzyszenie założyło pozyskiwanie funduszy na zakup pomocy i sprzętu dydaktyczno-naukowego oraz wyposażenie, modernizację i działania wokół prawidłowego funkcjonowania placówek, z którymi współpracuje. W ramach tych założeń:
▪ podjęto współpracę z organizacjami i instytucjami wspierającymi działania Stowarzyszenia;
▪ rozpropagowano możliwość ofiarowania 1% podatku na potrzeby statutowe
Stowarzyszenia.
h) pomoc dla dzieci, młodzieży, rodzin i osób szczególnie potrzebujących oraz wspieranie
działalności placówek oświatowo-wychowawczych:
Celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie placówek oświatowych i innych
w codziennej działalności. W ramach tego założenia:
▪ zakupiono i przekazano na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi
montessoriański materiał rozwojowy,
▪ zakupiono i przekazano na potrzeby innych przedszkoli miejskich w Łodzi – nr 106, 192,
200, 34, 101, 23, 2, 16, 57, 71, 72, 98, 102, 131, 133, 151, 153, 154, 155, 165, 117, 35, 75, 159, 7, 4, 119, 81, 77, 112 oraz Publicznemu Przedszkolu w Poddębicach, Przedszkolu Uniwersytetu Łódzkiego, Przedszkolu Samorządowemu nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim, Przedszkolu Sióstr Honoratek w Łodzi środki dydaktyczne, meble i sprzęt podnoszący jakość
edukacji w placówkach i wyposażenie do ogrodów przedszkolnych;
▪ współfinansowano wycieczki dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi i dla dzieci z Przedszkola Sióstr Bernardynek w Łodzi do instytucji kultury, pokryto część kosztów związanych z przygotowaniem paczek dla dzieci z Przedszkola nr 106 z okazji Mikołajek;
▪ sfinansowano cykliczne warsztaty teatralne im koncerty muzyczne dla dzieci z Przedszkola nr 106;
▪ dofinansowano zajęcia z zakresu treningu umiejętności społecznych dla dzieci z rodzin o niższym statusie finansowym z Przedszkola nr 106 w Łodzi;
▪ dofinansowano prezenty z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.
3. Opis działalności Zarządu:
Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
z zastrzeżeniem § 25 ust. 6,
g) przyjmowanie członków oraz prowadzenie rejestru członków,
h) uchwalanie regulaminu Biura.
W roku 2021 odbyło się:
Jedno XV. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (28.06.2021 r.), na którym podjęto następujące
uchwały:
• Uchwała nr 1/2021 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie przyjęcia Porządku obrad i Regulaminu obrad.
• Uchwała nr 2/2021 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie przyjęcia Sprawozdania merytoryczno-finansowego Zarządu za rok 2020.
• Uchwała nr 3/2021 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu za czas kadencji 2018-2021.
• Uchwała nr 4/2021 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020;
• Uchwała nr 5/2021 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie zatwierdzenia Programu działania Stowarzyszenia na rok 2021;
• Uchwała nr 6/2021 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie sposobu głosowania przy wyborze władz Stowarzyszenia;
• Uchwała nr 7/2021 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie wyboru prezesa zarządu Stowarzyszenia;
• Uchwała nr 8/2021 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie wyboru pozostałych członków zarządu Stowarzyszenia;
• Uchwała nr 9/2021 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie wyboru wiceprezesa zarządu Stowarzyszenia;
• Uchwała nr 10/2021 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie wyboru sekretarza zarządu Stowarzyszenia;
• Uchwała nr 11/2021 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie wyboru skarbnika zarządu Stowarzyszenia;
• Uchwała nr 12/2021 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie wyboru komisji rewizyjnej Stowarzyszenia;
• Uchwała nr 13/2021 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie publikacji dokumentacji z XV. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
9 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia podczas których wprowadzono 7 uchwał:
▪ Uchwała nr 1/2021 z dnia 04.01.2021 r. Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na kolejny rok.
▪ Uchwała nr 2/2021 z dnia 04.01.2021 r. Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi w sprawie wyboru firmy do rozliczenia finansowego za 2020 r.
▪ Uchwała nr 3/2021 z dnia 04.01.2021 r. Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie podpisania porozumienia o współpracy partnerskiej z Przedszkolem Miejskim nr 112 w Łodzi.
▪ Uchwała nr 4/2021 z dnia 22.03.2021 r. Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie przeznaczenia dochodu osiągniętego za rok 2020;
▪ Uchwała nr 5/2021 z dnia 22.03.2021 r. Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020;
▪ Uchwała nr 6/2020 z dnia 26.04.2021 r. Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie zwołania XV. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
▪ Uchwała nr 7/2021 z dnia 02.09.2021 r. Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie współfinansowania cyklicznych koncertów muzycznych i treningu umiejętności społecznych dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi. Liczba członków zwyczajnych z końcem grudnia 2021 r. wynosiła 70 osób. Komunikacja z członkami Stowarzyszenia oraz z innymi partnerami odbywała się głównie za pośrednictwem strony
internetowej http://otwarte-drzwi.eu, gdzie powiadamiano o podejmowanych akcjach i działaniach organizacji: warsztatach, kursach, spotkaniach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
Wspierania i Rozwoju „Otwarte Drzwi”.
Za nami kolejny rok działalności Stowarzyszenia w rzeczywistości pandemicznej, która to uniemożliwiła podjęcie, realizację czy rozszerzenie wielu inicjatyw. Mimo to udało się wesprzeć wiele placówek oświatowych w ich edukacyjnej i wychowawczej roli. Przed nami kolejny okres działalności Stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że będzie to rok nowych inicjatyw i pomysłów, które pomogą jego Członkom w realizacji założeń statutowych. Ważną kwestią jest zachęcanie Członków Stowarzyszenia
i ich Rodzin do przekazywania na cele Stowarzyszenia odpisu z 1% podatku. Dzięki temu oraz dzięki inicjatywom i pomysłom wielu Członków będziemy mogli poszerzać zakres naszych działań, a tym samym pomagać dzieciom, rodzinom i placówkom edukacyjnym, które tej pomocy potrzebują. W dobie nieustannych przemian oraz kryzysem spowodowanym pandemią mamy świadomość, jak wielki jest
zakres potrzeb społecznych i dlatego staramy się, by nasze poczynania były przemyślane i efektywne. Mamy również nadzieję, że będą inspiracją dla coraz większej liczby ludzi dobrej woli do niesienia pomocy osobom potrzebującym. Nasze plany to również działalność edukacyjna wśród nauczycieli i włączenie się w projekty, które pozwolą na realizacje tych zamierzeń. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, by Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” mogło realizować zamierzone cele i zadania.

B/ CZĘŚĆ FINANSOWA

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” sporządziło sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 r., na które – zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości – składają się:
• Informacja dodatkowa – wstęp do sprawozdania
• Bilans
• Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat prezentujący przychody i koszty Stowarzyszenia sporządzony został w wariancie porównawczym.
Niniejszą Informację dodatkową opracowano w następującej kolejności zagadnień:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.
3. Struktura dochodów i kosztów.
4. Bilans.
5. Rachunek wyników.
Sprawozdania finansowe prezentuje działalność Stowarzyszenia za rok 2021 od 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2021, obejmujący 12 kolejnych miesięcy.
I. AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE
▪ nie dotyczy
B. AKTYWA OBROTOWE
▪ Środki pieniężne w wysokości 62 234,51 zł. na podstawie wyciągu bankowego Nr 0012/2021 z dnia 31.12.2021 oraz na podstawie stanu kasy na dzień 31.12.2021 (RK 1/2021) – 1613,97 zł
SUMA AKTYWÓW – 63 848,48 zł
II. PASYWA
A. FUNDUSZE WŁASNE
W skład funduszy własnych wchodzą fundusz statutowy i wynik finansowy za rok obrotowy:
I – Fundusz statutowy na dzień 31.12.2021: 73 231,01 zł
II – Fundusz z aktualizacji wyceny: nie dotyczy
III – Zysk (strata) netto za rok 2021: – 9 382,53 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA – 0,00 zł
SUMA PASYWÓW – 63 848,48 zł
STRUKTURA PRZYCHODÓW – źródła i rodzaj:
Przychody z działalności statutowej (w tym): 82 927,40 zł
1. 1% wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego: 82 927,40 zł
2. Odsetki bankowe: 00,06 zł
3. Składki członkowskie: 00,00 zł
STRUKTURA KOSZTÓW – źródła i rodzaj:
▪ KOSZTY ADMINISTRACYJNE:
1. Koszty materiałów i energii: 9 704,09 zł
2. Usługi obce: 7 779,00 zł
OGÓŁEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE: 17 483,09 zł
▪ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:
Zakup pomocy dydaktycznych, mebli i innego wyposażenia dla przedszkoli, zakup pomocy dydaktycznych, mebli, wyposażenia placów zabaw dla przedszkoli: 74 826,90 zł
OGÓŁEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ: 74 826,90 zł
OGÓŁEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI: 92 309,99 zł
Rozliczenie wyniku do deklaracji CIT 8
I – Przychody: 82 927,46 zł
II – Koszty uzyskania przychodów: 92 309,99 zł
III – Wynik (strata): – 9 382,53 zł
Pozostałe punkty i ustępy wzoru informacji dodatkowej wskazanej w ustawie o rachunkowości nie występują.
• Data sporządzenia części finansowej: Łódź, dn. 22.03.2022 r.
• Sporządziła: Beata Lenart
• Data sporządzenia części merytorycznej: Łódź, dnia 24.06.2022 r.

• Zarząd Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju „Otwarte Drzwi”
1. Prezes: Dorota Nizioł
2. Wiceprezes: Anna Piecusiak
3. Sekretarz: Małgorzata Cuper-Konwerska
4. Skarbnik: Renata Czekalska
• Komisja Rewizyjna:
1. Przewodniczący: Barbara Lauba
2. Wiceprzewodniczący: Ewelina Jatczak
3. Członek: Monika Matyjaszczyk
Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju
Edukacji „Otwarte Drzwi” za rok 2021 zostało przyjęte i zatwierdzone na XVI. Walnym Zebraniu Członków w dniu 27.06.2022 r.

Przewodniczący Walnego Zebrania: Anna Piecusiak
Protokolant: Małgorzata Cuper-Konwerska

——————————————————————————————————————–

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZA ROK 2020

sprawozdanie merytoryczno-finansowe za 2020 rPobierz


Załącznik nr 4
do Protokołu z XIV. Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia
z dnia 30.06.2020 r.

SPRAWOZDANIE
merytoryczno-finansowe z działalności Zarządu
Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” za 2019 rok

INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Pełna nazwa: Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”.
 2. Data rejestracji: 01.2007 r.
 3. Data uzyskania statusu OPP: 03.2008 r.
 4. Siedziba:
  ul. Astronautów 17
  93 – 533 Łódź
  tel. /fax. (42) 684 22 51
  www.otwartedrzwi.eu
  e-mail: otwarte-drzwi@home.pl
 5. Numer konta bankowego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Łodzi 03 1240 3028 1111 0010 1345 1818
 1. NIP: 729 – 261- 85- 48
 2. REGON: 100330757
 3. KRS: 0000272264
 4. Skład Zarządu:
  Prezes Stowarzyszenia: Dorota Nizioł
  Wiceprezes: Anna Piecusiak
  Sekretarz: Małgorzata Cuper- Konwerska
  Skarbnik: Renata Czekalska
  10. Komisja Rewizyjna:
 • Przewodniczący: Barbara Lauba
 • Wiceprzewodniczący: Ewelina Jatczak
 • Członek: Monika Matyjaszczyk
 1. Liczba członków zwyczajnych: 70 osób
 2. Liczba pracowników: 1 osoba (księgowa zatrudniona na umowę o dzieło)
 3. Liczba wolontariuszy: 1
                                                                                    OPIS DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

A/ CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

 1. Cele Stowarzyszenia i sposoby działania:

Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze wychowawczym i społeczno-edukacyjnym, którego celem jest prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej, społeczno-kulturalnej
i charytatywno-opiekuńczej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

 • działań na rzecz rozwoju oraz promocji nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności związanej z upowszechnianiem kultury i sztuki oraz ochroną dóbr kultury
  i tradycji;
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • poznawania przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowania postaw proekologicznych
  w środowisku oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 • działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich rozwój,
  a także organami administracji państwowej i samorządowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.

działalność odpłatna Stowarzyszenia to:

 • zakładanie oraz wspieranie działalności placówek oświatowo-wychowawczych;
 • organizacja wielorakich form letniego i zimowego wypoczynku dzieci, młodzieży
  i dorosłych, jak półkolonie w mieście (letnie i zimowe), wyjazdy na wycieczki, „zielone szkoły”, zimowiska;
 • redagowanie i wydawanie gazetki mającej na celu propagowanie treści związanych
  z edukacją dzieci i dorosłych;
 • organizowanie szkoleń i konferencji z dziedziny: oświaty, wychowania, edukacji, alternatywnych form pracy z dziećmi, pedagogizacji rodziców, przygotowania nauczycieli do zawodu;
 • prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa poprzez organizację warsztatów edukacyjnych, szkoleń zawodowych, prezentacje działalności dydaktycznej placówek oświatowych;

działalność nieodpłatna Stowarzyszenia to:

 • pozyskiwanie funduszy na zakup pomocy i sprzętu dydaktyczno-naukowego, wyposażenie, modernizację i prawidłowe funkcjonowanie tychże placówek;
 • utrzymywanie kontaktów z podobnymi środowiskami w kraju i zagranicą; współdziałanie
  z instytucjami, których celem jest praca na rzecz oświaty i wychowania dzieci, młodzieży, dorosłych – takich jak: stowarzyszenia, fundacje, przedszkola, szkoły, ośrodki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci;
 • organizowanie wspólnoty wychowanków, ich rodzin i wychowawców poprzez przygotowywanie i przeprowadzanie spotkań z okazji uroczystości okolicznościowych
  i rodzinnych – takich jak: pikniki, spotkania integracyjne, imprezy z okazji dnia dziecka, mamy i taty, babci i dziadka, Mikołaja, karnawału, święta wiosny, itp.
 • współdziałanie z instytucjami państwowymi, społecznymi oraz samorządowymi, kierowanie do nich postulatów – współpraca w dziedzinie opieki i edukacji z przedszkolami, szkołami, poradniami, firmami edukacyjnymi, radą osiedla, stowarzyszeniami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, serwisem internetowym http://ngo.pl;
 • zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym poprzez uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Łódzkich oraz poprzez prowadzenie szkoleń z zakresu pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki montessoriańskiej;
 • wieloraką pomoc dla dzieci, młodzieży, rodzin i osób szczególnie potrzebujących oraz wyrównywanie szans tychże osób poprzez zapewnienie posiłków w formie obiadów dzieciom uczęszczającym do szkoły podstawowej, bezpłatne szkolenia dla rodziców, nauczycieli, studentów;
 • pozyskiwanie funduszy na doskonalenie zawodowe dorosłych poprzez organizowanie wystaw wytworów plastycznych członków Stowarzyszenia, kiermasz kartek i ozdób świątecznych, loterie fantowe;
 • organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych oraz kulturalnych, takich jak: spotkania wigilijne rodzin, pikniki rodzinne, wernisaże twórczości artystycznej, prezentacje dorobku zawodowego nauczycieli;
 • wspomaganie działalności badawczej i naukowej.
 1. Opis działalności Stowarzyszenia za rok 2018

W ramach swych założeń statutowych Stowarzyszenie podjęło działania w następujących obszarach:

 1. a) Współpraca z instytucjami i organizacjami:

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” współpracowało z następującymi instytucjami oraz organizacjami:

 • Przedszkolami Miejskimi w Łodzi – nr 106, 192, 200, 34, 101, 23, 2, 16, 57, 71, 72, 98, 102, 131, 133, 151, 153, 154, 155, 165, 117, 35, 75, 159, 7, 4, 119, 81, 77, 7, 126, 74 oraz Publicznym Przedszkolem w Poddębicach, Przedszkolem Uniwersytetu Łódzkiego, Przedszkolem Samorządowym nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim, Przedszkolem Sióstr Honoratek w Łodzi, Przedszkolem Sióstr Bernardynek w Łodzi, Mateuszem Kalamat;
 • Katedrą Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ;
 • Firmą internetową home.pl;
 • Portalem internetowym organizacji pozarządowych ngo.pl;
 • Stowarzyszeniem Klon/Jawor w Warszawie;
 • Centrum Wspierania Edukacji i Rozwoju „Arkana”;
 • Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi;
 • Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego;
 • Radą Osiedla „Piastów – Kurak”;
 • Instytutem Spraw Obywatelskich w Łodzi;
 • OPUS – Centrum Promocji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Łodzi;
 • ORE w Warszawie;
 • Muzeum Włókiennictwa w Łodzi;
 • Muzeum Sztuki w Łodzi;
 • Ogrodem Botanicznym w Łodzi;
 • Wioską Indiańską „TATANKA” w Solcy Małej k/Ozorkowa;
 • Parafią Matki Bożej Anielskiej w Łodzi;
 • Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Stemplewie;
 • Schroniskiem dla Zwierząt przy ul. Marmurowej w Łodzi;
 • Agencją Artystyczno – Edukacyjną „Crescendo”;
 • Fundacją „Dziewczynka z zapałkami”;
 • Polska Akcja Humanitarna;
 • Unicef Polska;
 • Polsko-Amerykańska Komisja Fulbighta.
 1. b) Działania na rzecz dzieci:

W ramach działań na rzecz dzieci, mając na celu integrację grupy dzieci, rodziców, poznanie
z innymi kulturami, poznanie okolic Łodzi zorganizowano:

 • uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka (23 i 24.01.), uroczystości z okazji Bożego Narodzenia (18 i 19.12) – promujące wartości rodzinne;
 • spotkanie z Mikołajem – w programie znalazły się niespodzianki dla każdego dziecka, tańce piosenki, wysłuchanie opowieści Mikołaja, wspólne fotografie (06.12);
 • bal karnawałowy dla dzieci z Przedszkola nr 106 w Łodzi (28.02), w programie znalazły się tańce, konkursy, niespodzianki;
 • imprezę plenerową dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – „Piknik Rodzinny” (31.05), który odbył się w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi. W programie zaoferowano zabawy, tańce integracyjne, konkursy dla dzieci oraz rodziców, loterię fantową, wspólne grillowanie, przedstawienie teatralne dla dzieci przygotowane przez rodziców oraz członków Stowarzyszenia pt. „Byczek Fernando”;
 • spotkania integracyjne dla rodziców i dzieci z Przedszkola nr 106 w Łodzi, podczas których rodzice mieli okazję poznać się wzajemnie, bawić wspólnie z dziećmi oraz poznać formy pracy proponowane dzieciom w Przedszkolu (14, 25, 28, 29.11.,3.12);
 • spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej w ramach promowania bezpieczeństwa wśród dzieci;
 1. c) Działania na rzecz rozwoju i promocji edukacji, oświaty i wychowania:

W ramach powyższego założenia Stowarzyszenie podjęło się organizacji działań mających na celu propagowanie pedagogiki Marii Montessori:

 • organizowano hospitację zajęć wychowawczo-dydaktycznych w oparciu o pedagogikę
  Montessori w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi dla studentów oraz nauczycieli, umożliwiano studentom przeprowadzenie badań na terenie Przedszkola nr 106 niezbędnych do napisania prac licencjackich i magisterskich (studenci – Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu);
 • zorganizowano konferencję „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…” w ramach projektu Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi i Komisji Fulbrighta z pomocą Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu;
 • włączono się w akcję zbierania nakrętek dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stemplewie;
 • zorganizowano zbiórkę dla schroniska dla zwierząt przy ul. Marmurowej w Łodzi oraz dla zwierząt bezdomnych, zorganizowano spotkanie z pracownikami schroniska i ich podopiecznymi;
 • zorganizowano zbiórkę artykułów plastycznych i szkolnych na rzecz dzieci ze świetlicy środowiskowej przy Parafii Matki Bożej Anielskiej w Łodzi;
 • zorganizowano akcję zbierania pluszaków na rzecz Fundacji „Dziewczynka z zapałkami”;
 • zorganizowanie kiermaszu ozdób świątecznych na rzecz dzieci z Jemenu za pośrednictwem Polskiej Akcji Humanitarnej (12.12.);
 • umożliwiono studentom Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ oraz innych uczelni odbycie praktyk pedagogicznych na terenie Przedszkola nr 106 w Łodzi (studenci – Uniwersytetu Łódzkiego, WSBiNoZ w Łodzi).
 1. d) Działania na rzecz promowania kultury i sztuki:

W ramach tego założenia, Stowarzyszenie mając na celu propagowanie głównie sztuki dziecka, zorganizowało:

 • wyjazd do Teatru Pikolo w Łodzi dla dzieci z PM 106 na spektakl: „Złota kaczka” (23.03.);
 • wyjazd dla dzieci z PM 106 do Muzeum Sztuki MS2 na warsztaty plastyczne (05.02.);
 • lekcję biblioteczną dla dzieci z PM 106 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Reymonta;
 • cykliczne koncerty muzyków z Agencji Artystyczno – Edukacyjnej „Crescendo” (raz w miesiącu);
 • cykliczne przedstawienia teatralne i spotkania baletowe dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 (raz w miesiącu);
 • zorganizowano dla dzieci cykliczne spotkania baletowe;
 • zorganizowanie całodziennej wycieczki dla dzieci do Sadów Klemensa – gospodarstwo agroturystyczne (10.05.).
 1. e) Działania na rzecz pedagogizacji rodziców oraz promowania działalności Stowarzyszenia wśród rodzin dzieci:

Mając na uwadze wyżej wymienione założenia w minionym roku, dzięki staraniom Stowarzyszenia wspólnie z Przedszkolem Miejskim nr 106 w Łodzi:

 • wydano kolejne numery gazetki zatytułowanej „Nasze Przedszkole”, w których zaprezentowano treści oświatowo-wychowawcze;
 • zorganizowano comiesięczne konsultacje psychologiczne dla rodziców chętnych;
 • warsztaty logopedyczne „Zabawy logopedyczne z wykorzystaniem smacznych przekąsek” prowadzone przez logopedę- Monikę Matyjaszczyk.
 1. f) Działania na rzecz integracji środowiska pedagogicznego i rodzinnego dzieci:

W celu zintegrowania oraz inicjowania różnorodnych form współpracy z wychowankami oraz ich rodzinami Stowarzyszenie podjęło następujące inicjatywy:

 • wspólnie z dziećmi i pracownikami z Przedszkola nr 106 w Łodzi zorganizowano uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka;
 • zorganizowano spotkania z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/19 dla rodziców i dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi wspólnie z nauczycielami oraz Członkami Stowarzyszenia. W programie znalazł się program artystyczny w wykonaniu dzieci, prezentacja wykonanych przez dzieci wyrobów plastycznych z okazji Dnia Mamy i Taty, wspólny poczęstunek;
 • zorganizowano „Piknik Rodzinny”, który odbył się w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi. W programie znalazły się zabawy, tańce integracyjne, konkursy dla dzieci oraz rodziców, loteria fantowa, wspólne grillowanie, przedstawienie przygotowane przez rodziców i członków Stowarzyszenia;
 • przygotowano i poprowadzono spotkania integracyjne z rodzicami i dziećmi z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi;
 • przygotowano spotkania wigilijne dla rodziców i dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi wspólnie z nauczycielami oraz Członkami Stowarzyszenia. W programie uroczystości zawarto Jasełka w wykonaniu dzieci, dzielenie się opłatkiem, życzenia i wspólny.
 1. g) Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia:

Planując działania na cały rok, Stowarzyszenie założyło pozyskiwanie funduszy na zakup pomocy i sprzętu dydaktyczno-naukowego oraz wyposażenie, modernizację i działania wokół prawidłowego funkcjonowania placówek, z którymi współpracuje. W ramach tych założeń:

 • podjęto współpracę z organizacjami i instytucjami wspierającymi działania Stowarzyszenia;
 • organizowano kiermasze;
 • rozpropagowano możliwość ofiarowania 1% podatku na potrzeby statutowe Stowarzyszenia.
 1. h) Pomoc dla dzieci, młodzieży, rodzin i osób szczególnie potrzebujących oraz wspieranie działalności placówek oświatowo-wychowawczych:

Celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie placówek oświatowych i innych w codziennej działalności. W ramach tego założenia:

 • zakupiono i przekazano na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi montessoriański materiał rozwojowy,
 • zakupiono i przekazano na potrzeby innych przedszkoli miejskich w Łodzi – nr 106, 192, 200, 34, 101, 23, 2, 16, 57, 71, 72, 98, 102, 131, 133, 151, 153, 154, 155, 165, 117, 35, 75, 159, 7, 4, 119, 81, 77 oraz Publicznemu Przedszkolu w Poddębicach, Przedszkolu Uniwersytetu Łódzkiego, Przedszkolu Samorządowemu nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim, Przedszkolu Sióstr Honoratek w Łodzi środki dydaktyczne, meble i sprzęt podnoszący jakość edukacji w placówkach;
 • współfinansowano wycieczki dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi i dla dzieci z Przedszkola Sióstr Bernardynek w Łodzi do instytucji kultury, pokryto część kosztów związanych z przygotowaniem paczek dla dzieci z Przedszkola nr 106 z okazji Mikołajek;
 • sfinansowano cykliczne warsztaty teatralne im koncerty muzyczne dla dzieci z Przedszkola nr 106;
 • dofinansowano zajęcia terapii logopedycznej i pedagogicznej dla dzieci z rodzin o niższym statusie finansowym z Przedszkola nr 106 w Łodzi;
 • dofinansowano prezenty z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.
  3. Opis działalności Zarządu:
  Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
 3. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
 4. uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 5. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 6. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 25 ust. 6,
 7. przyjmowanie członków oraz prowadzenie rejestru członków,
 8. uchwalanie regulaminu Biura.

W roku 2019 odbyło się:

Jedno XIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (17.06.2019 r.), na którym podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała nr 1/2019 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie przyjęcia Porządku obrad i Regulaminu obrad.
 • Uchwała nr 2/2019 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie przyjęcia Sprawozdania merytoryczno-finansowego Zarządu za rok 2018.
 • Uchwała nr 3/2019 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018;
 • Uchwała nr 4/2019 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie zatwierdzenia Programu działania Stowarzyszenia na rok 2019;

10 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia podczas których wprowadzono 10 uchwał:
– Uchwała nr 1/2019 z dnia 03.01.2019 r. Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na kolejny rok.
– Uchwała nr 2/2019 z dnia 3.01.2019 r. Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi w sprawie zatrudnienia na umowę – zlecenie księgowej.
– Uchwała nr 3/2019 z dnia 01.01.2019 r tynia 05. stycznia 2009 r. auto. Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie udziału organizacji i dofinansowania realizacji projektu Przedszkola Miejskiego nr 106 i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta;
– Uchwała nr 4/2019 z dnia 01.02.2019 r tynia 05. stycznia 2009 r. auto. Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie podpisania porozumienia o współpracy wolontarystycznej;
– Uchwała nr 5/2019 z dnia 01.03.2019 r tynia 05. stycznia 2009 r. auto. Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie przeznaczenia dochodu osiągniętego za rok 2018;
– Uchwała nr 6/2019 z dnia 29.03.2019 r. Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018;
– Uchwała nr 7/2019 z dnia 26.04.2019 r. Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie zwołania XIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
– Uchwała nr 8/2019 z dnia 30.05.2019 r. Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
– Uchwała nr 9/2019 z dnia 02.09.2019 r. Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie finansowania koncertów muzycznych i warsztatów dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi oraz koncertów muzycznych, warsztatów teatralnych.
– Uchwała nr 10/2019 z dnia 02.12.2019 r. Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie dofinansowania treningu umiejętności społecznych dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.

Liczba członków zwyczajnych z końcem grudnia 2019 r. wynosiła 70 osób. Komunikacja z członkami Stowarzyszenia oraz z innymi partnerami odbywała się głównie za pośrednictwem strony internetowej http://otwartedrzwi.eu. Podtrzymywano również współpracę z serwisem http://ngo.pl gdzie dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Klon/Jawor powiadamiano o podejmowanych akcjach i działaniach organizacji: warsztatach, kursach, spotkaniach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju „Otwarte Drzwi”.
Przed nami kolejny działalności Stowarzyszenia.  Liczymy, że będzie to rok nowych inicjatyw i pomysłów, które pomogą jego Członkom w realizacji założeń statutowych. Wzorem roku ubiegłego, największym sukcesem są dla nas nowe formy współpracy, zainicjowane pomiędzy Stowarzyszeniem
a placówkami oświatowo-wychowawczymi z Łodzi i okolic oraz pozyskiwanie nowych Członków i Sympatyków. Ważną kwestią jest również zachęcanie Członków Stowarzyszenia i ich Rodzin do przekazywania na cele Stowarzyszenia odpisu z 1% podatku. Dzięki temu oraz dzięki inicjatywom
i pomysłom wielu Członków będziemy mogli poszerzać zakres naszych działań, a tym samym pomagać dzieciom, rodzinom i placówkom edukacyjnym, które tej pomocy potrzebują. W dobie nieustannych przemian oraz kryzysem spowodowanym pandemią mamy świadomość, jak wielki jest zakres potrzeb społecznych i dlatego staramy się, by nasze poczynania były przemyślane i efektywne. Mamy również nadzieję, że będą inspiracją dla coraz większej liczby ludzi do niesienia pomocy osobom potrzebującym. Nasze plany to również działalność edukacyjna wśród nauczycieli i włączenie się w projekty, które pozwolą na realizacje tych zamierzeń.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, by Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” mogło realizować zamierzone cele i zadania.

B/ CZĘŚĆ FINANSOWA

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” sporządziło sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019r., na które – zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości – składają się:

 • Informacja dodatkowa – wstęp do sprawozdania
 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat prezentujący przychody i koszty Stowarzyszenia sporządzony został w wariancie porównawczym.

Niniejszą Informację dodatkową opracowano w następującej kolejności zagadnień:

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
 2. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.
 3. Struktura dochodów i kosztów.
 4. Rachunek wyników.

Sprawozdania finansowe prezentuje działalność Stowarzyszenia za rok 2019: od 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019, obejmujący 12 kolejnych miesięcy.

 1. AKTYWA
 2. AKTYWA TRWAŁE
 • nie dotyczy
 1. AKTYWA OBROTOWE
 • Środki pieniężne w wysokości 88053,54 zł. na podstawie wyciągu bankowego Nr 0012/2019
  z dnia 31.12.2019 oraz na podstawie stanu kasy na dzień 31.12.2019 (RK Nr /19) – 268,99 zł.

SUMA AKTYWÓW – 88322,53 zł.

 1. PASYWA
 2. FUNDUSZE WŁASNE

W skład funduszy własnych wchodzą fundusz statutowy i wynik finansowy za rok obrotowy:

I – Fundusz statutowy na dzień 31.12.2019: 97613,36 zł.

II – Fundusz z aktualizacji wyceny: nie dotyczy
III – Zysk netto za rok 2019 (zysk): – 9290,83 zł.

 1. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA – 0,00.

SUMA PASYWÓW      –     88322,53 zł.

STRUKTURA PRZYCHODÓW – źródła i rodzaj:

Przychody z działalności statutowej (w tym):           93 379,78 zł.

 1. 1% wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego: 93259,78 zł.
 2. Odsetki bankowe:                       0,09 zł.
 3. Składki członkowskie       120,00 zł.

STRUKTURA KOSZTÓW – źródła i rodzaj:

 • KOSZTY ADMINISTRACYJNE:
 1. Zakup materiałów i energii:            2 680,91 zł.
 2. Usługi obce:                                        9 533,05 zł.
 3. Wynagrodzenie oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 3 200,00 zł.
  OGÓŁEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE:    15 413,96 zł.
 • KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:

Zakup pomocy dydaktycznych, mebli i innego wyposażenia dla przedszkoli, zakup paczek mikołajkowych, dofinansowanie wycieczek: 87 256,74 zł.

OGÓŁEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:   87 256,74 zł.

OGÓŁEM  KOSZTY  DZIAŁALNOŚCI –  102 670,70 zł.

Rozliczenie wyniku do deklaracji CIT 8

I – Przychody:                                           93 379,37 zł.

II – Koszty uzyskania przychodów:      102 670,70 zł.

III – Wynik (strata):                                9 291,33 zł.

Pozostałe punkty i ustępy wzoru informacji dodatkowej wskazanej w ustawie o rachunkowości nie występują.

 • Data sporządzenia części finansowej: Łódź, dn. 22.03.2020 r.
 • Sporządziła: Janina Gwadera
 • Data sporządzenia części merytorycznej: Łódź, dnia 26.06.2020 r.
 • Zarząd Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju „Otwarte Drzwi”
 1. Prezes: Dorota Nizioł
 2. Wiceprezes: Anna Piecusiak
 3. Sekretarz: Małgorzata Cuper-Konwerska
 4. Skarbnik: Renata Czekalska
 • Komisja Rewizyjna:
 1. Przewodniczący: Barbara Lauba
 2. Wiceprzewodniczący: Ewelina Jatczak
 3. Członek: Monika Matyjaszczyk

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” za rok 2019 zostało przyjęte i zatwierdzone na XIV. Walnym Zebraniu Członków w dniu 30.06.2020 r.

Przewodniczący Walnego Zebrania: Matyjaszczyk Monika                                                                                      Protokolant: Małgorzata Cuper-Konwerska

Skip to content